Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Doble itinerari de Grau en Educació Infantil i Educació Primària
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 348
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Educació Infantil per la Universitat de Lleida i Graduat o Graduada en Educació Primària per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 124
Matèries obligatòries (OB) 124
Matèries optatives (O) 30
Pràcticum 58
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 348

Pla d'estudis del doble itinerari
Optatives ofertades 2024-2025
Prerequisits

Mencions

Presentació mencions curs 2024/25
Inscripció a l'optativitat / mencions de 5è curs

Menció Anglès:
1. Llengua i cultura anglesa per a l'aula d'Educació Primària (6 ECTS)
2. Didàctica i disseny curricular de la llengua anglesa (6 ECTS)
3. Aprenentatge integrat de llengües i contingut (AICLE) a l'Educació Primària (6 ECTS)
4. Literatura infantil en anglès per a l'aula d'Educació Primària (6 ECTS)
5. Creativitat digital en l'aula de llengua anglesa (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció Música:
1. Llenguatge musical (6 ECTS)
2. Veu, cor i orquestra escolar (6 ECTS)
3. Cultura musical (6 ECTS)
4. Didàctica de l'educación musical I (6 ECTS)
5. Didàctica de l'educación musical II (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció Educació Física:
1. Didàctica de l'educació física (6 ECTS)
2. Fonaments de l'esport I (6 ECTS)
3. Fonaments de l'esport II (6 ECTS)
4. Condició física i salut (6 ECTS)
5. Organització, planificació i divulgació de les activitats esportives en edat escolar (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció necessitats educatives especials i educació per a la diversitat:
1. Prevenció i atenció biopsicosocial (6 ECTS)
2. Eines transprofessionals per la detecció i intervenció (6 ECTS)
3. Construcció de processos educatius (6 ECTS)
4. Recursos i suport educatiu durant el cicle vital (6 ECTS)
5. Escola plurilingüe i pluricultural (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció en STEM:
1. Educació STEM per una ciutadania digital (6 ECTS)
2. Desenvolupament i innovació tecnològica a l'escola (6 ECTS)
3. Indagació i actualitat científica (6 ECTS)
4. Modelització a l'escola (6 ECTS)
5. Resolució de reptes STEM (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)

Curs 2024-2025

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100709 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS I T 6
100756 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I T 6
100862 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT T 6
100864 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100866 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100877 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100757 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL II T 6
100863 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100865 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS T 6
100867 FAMÍLIA I ESCOLA T 6
100878 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA B 6
100885 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100701 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DE L'APRENENTATGE (0-6) T 6
100719 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA EN EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100870 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT T 6
100872 ACCIÓ TUTORIAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100873 TECNOLOGIES DIGITALS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100879 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100986 ESPAI I FORMA B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100707 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA I T 6
100724 PRÀCTIQUES ESCOLARS I B 6
100871 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100875 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS I B 6
100880 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA B 6
100883 ARTS VISUALS B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100702 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6) T 6
100704 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA T 10
100708 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II T 6
100759 APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES B 6
100761 DIDÀCTICA DE LA LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100762 EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100702 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6) T 6
100710 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS II T 6
100741 PRÀCTIQUES ESCOLARS II B 14
100763 PROJECTES ARTÍSTICS INTEGRATS B 3
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100722 ARTS VISUALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100882 PROJECTES INTEGRATS EN LLENGUA ANGLESA B 3
100886 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ RÍTMICA I LA DANSA B 4
100988 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100712 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I T 6
100874 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II B 6
100876 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS II B 6
100881 DIDÀCTICA DE LA LITERATURA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA B 6
100887 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA B 6
100989 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ, ATZAR I PROBABILITAT B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100889 PRÀCTIQUES II B 14
CINQUÈ CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100892 PREVENCIÓ I ATENCIÓ BIOPSICOSOCIAL O 6
100893 SUPORT EDUCATIU EN LA INCLUSIÓ DE MINORIES O 6
100894 CONSTRUCCIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS O 6
100895 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ O 6
100896 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL O 6
100897 LLENGUA I CULTURA ANGLESA PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100898 DIDÀCTICA I DISSENY CURRICULAR DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100899 APRENENTATGE INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ O 6
100970 LITERATURA INFANTIL EN ANGLÈS PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100971 CREATIVITAT DIGITAL EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100972 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA O 6
100973 FONAMENTS DE L'ESPORT I O 6
100974 FONAMENTS DE L'ESPORT II O 6
100975 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT O 6
100976 ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT ESCOLAR O 6
100977 LLENGUATGE MUSICAL O 6
100978 VEU, COR I ORQUESTRA ESCOLAR O 6
100979 CULTURA MUSICAL O 6
100980 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL I O 6
100981 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL II O 6
100990 EDUCACIÓ STEM PER UNA CIUTADANIA DIGITAL O 6
100991 DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A L'ESCOLA O 6
100992 INDAGACIÓ I ACTUALITAT CIENTÍFICA O 6
100993 MODELITZACIÓ EN L'ESCOLA O 6
100994 RESOLUCIÓ DE REPTES STEM O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100765 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
100890 PRÀCTIQUES III B 24
100891 TREBALL DE FI DE GRAU B 6

Observacions

  1. L’assignatura 100702 Processos Psicològics i Desenvolupament de la Personalitat (0-6) que s’imparteix al primer semestre la cursen els estudiants del Grau en Educació Infantil.