Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Doble itinerari de Grau en Educació Infantil i Educació Primària
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 348
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Educació Infantil per la Universitat de Lleida i Graduat o Graduada en Educació Primària per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

Pla d'estudis fins la promoció 17/18

Pla d'estudis del doble itinerari 
Optatives ofertades 2022-2023
Prerequisits

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 124
Matèries obligatòries (OB) 121
Matèries optatives (O) 30
Pràcticum 55
Treball de fi de grau 15
(1) Mencions: s'han de realitzar 18 crèdits més  
TOTAL CRÈDITS 345

Pla d'estudis a partir de la promoció 18/19

Pla d'estudis del doble itinerari
Optatives ofertades 2022-2023

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 124
Matèries obligatòries (OB) 124
Matèries optatives (O) 30
Pràcticum 58
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 348

(1)- L’estudiant del Doble itinerari de Grau també podrà optar a les Mencions que s’ofereixen al Grau d’educació Primària.

Mencions

Presentació mencions curs 2023/24
Inscripció a l'optativitat / mencions de 5è curs

Menció Anglès:
1. Llengua i cultura anglesa per a l'aula d'Educació Primària (6 ECTS)
2. Didàctica i disseny curricular de la llengua anglesa (6 ECTS)
3. Aprenentatge integrat de llengües i contingut (AICLE) a l'Educació Primària (6 ECTS)
4. Literatura infantil en anglès per a l'aula d'Educació Primària (6 ECTS)
5. Creativitat digital en l'aula de llengua anglesa (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció Música:
1. Llenguatge musical (6 ECTS)
2. Veu, cor i orquestra escolar (6 ECTS)
3. Cultura musical (6 ECTS)
4. Didàctica de l'educación musical I (6 ECTS)
5. Didàctica de l'educación musical II (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció Educació Física:
1. Didàctica de l'educació física (6 ECTS)
2. Fonaments de l'esport I (6 ECTS)
3. Fonaments de l'esport II (6 ECTS)
4. Condició física i salut (6 ECTS)
5. Organització, planificació i divulgació de les activitats esportives en edat escolar (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció necessitats educatives especials i educació per a la diversitat:
1. Prevenció i atenció biopsicosocial (6 ECTS)
2. Eines transprofessionals per la detecció i intervenció (6 ECTS)
3. Construcció de processos educatius (6 ECTS)
4. Recursos i suport educatiu durant el cicle vital (6 ECTS)
5. Escola plurilingüe i pluricultural (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció en STEM:
1. Educació STEM per una ciutadania digital (6 ECTS)
2. Desenvolupament i innovació tecnològica a l'escola (6 ECTS)
3. Indagació i actualitat científica (6 ECTS)
4. Modelització a l'escola (6 ECTS)
5. Resolució de reptes STEM (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Presentació Mencions 21 - 22
 

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100866 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100709 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS I T 6
100756 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I T 6
100877 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA B 6
100862 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT T 6
100864 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100757 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL II T 6
100878 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA B 6
100885 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100865 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS T 6
100863 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100867 FAMÍLIA I ESCOLA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100719 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I B 6
100873 TECNOLOGIES DIGITALS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100872 ACCIÓ TUTORIAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100879 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100986 ESPAI I FORMA B 6
100701 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DE L'APRENENTATGE (0-6) T 6
100870 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100883 ARTS VISUALS B 6
100707 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA I T 6
100871 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100880 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA B 6
100724 PRÀCTIQUES ESCOLARS I B 6
100875 GEOGRAFIA I HISTÒRIA B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100704 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA T 10
100759 APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES B 6
100702 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6) T 6
100761 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA II B 6
100762 EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100708 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100763 PROJECTES ARTÍSTICS INTEGRATS B 3
100710 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS II T 6
100702 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6) T 6
100741 PRÀCTIQUES ESCOLARS II B 14
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100988 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I B 6
100722 ARTS VISUALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100886 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ RÍTMICA I LA DANSA B 4
100882 PROJECTES INTEGRATS EN LLENGUA ANGLESA B 3
100889 PRÀCTIQUES II B 14
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100887 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA B 6
100874 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II B 6
100989 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ, ATZAR I PROBABILITAT B 6
100712 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I T 6
100881 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
100876 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100845 PRÀCTICUM II (GENERALISTA) B 15
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100893 ESCOLA PLURILINGÜE I PLURICULTURAL O 6
100977 LLENGUATGE MUSICAL O 6
100992 INDAGACIÓ I ACTUALITAT CIENTÍFICA O 6
100980 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL I O 6
100978 VEU, COR I ORQUESTRA ESCOLAR O 6
100979 CULTURA MUSICAL O 6
100981 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL II O 6
100894 CONSTRUCCIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS O 6
100897 LLENGUA I CULTURA ANGLESA PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100976 ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT ESCOLAR O 6
100892 PREVENCIÓ I ATENCIÓ BIOPSICOSOCIAL O 6
100971 CREATIVITAT DIGITAL EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100973 FONAMENTS DE L'ESPORT I O 6
100993 MODELITZACIÓ EN L'ESCOLA O 6
100895 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ O 6
100974 FONAMENTS DE L'ESPORT II O 6
100991 DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A L'ESCOLA O 6
100994 RESOLUCIÓ DE REPTES STEM O 6
100899 APRENENTATGE INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ O 6
100970 LITERATURA INFANTIL EN ANGLÈS PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100975 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT O 6
100990 EDUCACIÓ STEM PER UNA CIUTADANIA DIGITAL O 6
100896 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL O 6
100898 DIDÀCTICA I DISSENY CURRICULAR DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100972 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100748 MÚSICA I CREATIVITAT O 6
100765 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
100890 PRÀCTIQUES III B 24
100891 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
100749 JOCS, VALORS I DIVERSITAT CULTURAL O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100846 PRÀCTICUM III (GENERALISTA) B 20
100848 PRÀCTICUM III (LLENGUA ESTRANGERA) B 12
100849 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ FÍSICA) B 12
100850 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ MUSICAL) B 12
100851 PRÀCTICUM III (MENCIONS) B 8
100823 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
100868 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT) B 12

Observacions

  1. L’assignatura 100702 Processos Psicològics i Desenvolupament de la Personalitat (0-6) que s’imparteix al primer semestre la cursen els estudiants del Grau en Educació Infantil.