Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Accés

Perfil d'ingrés

La proposta de DIGEIEP està pensada per a l’estudiant acadèmicament ben qualificat i molt motivat en temes educatius que es planteja una dedicació a temps complet (matí i tarda) durant tota l’etapa formativa.

Coneixements previs favorables

 • Domini de la llengua catalana i la castellana (oral i escrita).
 • Habilitats d'expressió i comunicació (expressió corporal, musical i plàstica, lectura i escriptura i multimèdia).
 • Bon nivell de coneixements en l'àmbit científic, matemàtic i social.
 • Coneixement del món de la infància.

Característiques personals favorables

 • Tindre habilitats de relació i interacció amb els infants per promoure canvis qualitatius que els capacitin per viure en una societat canviant.
 • Motivació per participar en processos grupals.
 • Interès pels processos d'ensenyament-aprenentatge.
 • Sensibilitat per a les diferències individuals.

Accés

Notes de tall i places universitàries
Procediment de preinscripció i admissió
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/
 
 
El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants que provenen de batxillerat i dels més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i així mateix, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un Programa d’Orientació, Informació, i Assessorament dirigit a futurs alumnes universitaris, pares, mares i professors:
 • Presentació del estudis i difusió de l'activitat universitària (difusió de material informatiu a centres de secundària, jornades d'informació, jornades d'orientació acadèmica, presentació de les diferents facultats i escoles)
 • Activitats de motivació universitària i sobre l'accés a la universitat
 • Visites a la UdL (jornades de portes obertes, visites específiques)
 • Activitats de participació d'estudiants de secundària

Les vies d'accés al Grau, segons els estudis previs, són:

 • Estudiants amb PAU i assimilats
 • Estudiants amb títol tècnic superior de formació professional
 • Estudiants amb estudis estrangers
 • Titulats universitaris i assimilats
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys

Proves d’aptitud personal (PAP)

Per accedir al Grau en Educació Infantil/Grau en Educació Primària/a la doble titulació Grau en Educació Infantil i Grau enEducació Primària s'han de superar les proves d'aptitud personal establertes en cadascun dels dos graus:

Acord del 30 de gener del 2014 de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya que estableix els requisits d’accés als graus en educació infantil i primària, amb totes les seves denominacions. «Per accedir als grau de mestre en educació primària caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP), coordinada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, l’objectiu de la qual serà valorar els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis.   Quan escaigui, els estudiants hauran d’haver superat també les proves d’accés a la universitat (PAU).

La PAP s’establirà d’acord amb els criteris que fixi la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya. La universitat encarregarà la coordinació d’aquesta PAP a les oficines de la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que tenen encarregades la gestió de les proves d’accés a la universitat (PAU) i la gestió de l’accés a la universitat.

Anualment es publicarà el calendari i les condicions per a la preinscripció i realització de les proves, una descripció detallada del seu contingut i els criteris d’avaluació d’aquestes, tot tenint cura d’organitzar-les de manera que es garanteixi el ple respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.»

Convalidació de crèdits de CFGS

http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/oferta/4498-Educacio-Infantil---Educacio-Primaria-pla-de-millora-de-la-formacio-inicial-de-Mestre-5-anys-simultaneitat

Sortides professionals

La professió per a la qual es capacita a les persones graduades una vegada que han obtingut el títol és la de Mestre/a en Educació Infantil i la de Mestre/a en Educació Primària (ORDRE ECI/3854/2007).

El Doble Itinerari formatiu de Grau en Educació Infantil i en Educació Primària permet obtenir dues titulacions: el Grau en Educació Infantil i el grau en Educació Primària. Les sortides professionals seràn, doncs, les relacionades a cadascuna d'aquestes titulacions:

 • Docència en centres educatius amb nens i nenes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.
 • Serveis i programes d'atenció a la primera infància dirigits a donar suport a la família, com ara els espais familiars i els programes maternoinfantils.
 • Serveis d'oci i cultura, com ara ludoteques i biblioteques infantils, entre d'altres.
 • Elaboració de materials educatius.
 • Centres d'acolliment d'infants i joves tutelats per l'Administració.
 • Serveis educatius de suport a l'escola.
 • Autoocupació en serveis educatius complementaris.
 • Escoles d'educació primària.
 • Centres d'educació per a adults.
 • Aules en centres hospitalaris.
 • Aules en centres penitenciaris.
 • Món editorial especialitzat.
 • Gestió d'activitats extraescolars per a empreses culturals i de serveis.
 • Centres d'acolliment d'infants i joves tutelats per l'Administració.

Normatives

Normativa específica del DIGEIEP

1. Els estudiants que vulguin fer aquest itinerari hauran de seguir el procediment habitual d'accés a la universitat per preinscripció, establert per la Generalitat de Catalunya.

2. El nombre de places ofertes per a l’accés d’aquests estudis (DGEIP) serà limitat i específic, diferenciat de les places que s’ofereixen per al Grau d’Educació Infantil i per al Grau d’Educació Primària.

3. En cap cas l’estudiant podrà obtenir un títol independentment de l’altre.

4. El Doble Itinerari de Grau en Educació Infantil i en Educació Primària no es podrà cursar a temps parcial.

5. Per obtenir una menció l'estudiant haurà de cursar 30 ECTS corresponents a les optatives de menció.

6. Permanència i límits de matrícula: Consultar la normativa de permanència de la UdL.

7. Abandonament dels estudis: Si un estudiant del Doble Itinerari de Grau es vol canviar al Grau d’ Educació Infantil o al Grau d’Educació Primària, haurà de seguir el procediment d’accés a la universitat que estableixi la legislació vigent: preinscripció universitària.
En aquest supòsit es reconeixeran les assignatures segons la taula d’assignatures anàlogues de la present normativa i s’abonarà el preu que estableixi el decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els apartats no contemplats en aquesta normativa específica s’atendran a la Normativa de matrícula dels estudis universitaris oficials de grau del curs acadèmic corresponent, o bé seran resolts per la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de Lleida.

Normativa acadèmica
Normativa de trasllats: article 9 de la Normativa acadèmica