Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100709 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS I T 6
100756 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I T 6
100862 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT T 6
100864 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100866 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100877 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100757 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL II T 6
100863 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100865 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS T 6
100867 FAMÍLIA I ESCOLA T 6
100878 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA B 6
100885 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
SEGON CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100701 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DE L'APRENENTATGE (0-6) T 6
100719 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I B 6
100870 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT T 6
100872 ACCIÓ TUTORIAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100873 TECNOLOGIES DIGITALS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100879 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100986 ESPAI I FORMA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100707 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA I T 6
100724 PRÀCTIQUES ESCOLARS I B 6
100871 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100875 GEOGRAFIA I HISTÒRIA B 6
100880 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA B 6
100883 ARTS VISUALS B 6
TERCER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100702 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6) T 6
100704 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA T 10
100708 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II T 6
100759 APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES B 6
100761 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA II B 6
100762 EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100702 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6) T 6
100710 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS II T 6
100741 PRÀCTIQUES ESCOLARS II B 14
100763 PROJECTES ARTÍSTICS INTEGRATS B 3
QUART CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100722 ARTS VISUALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100882 PROJECTES INTEGRATS EN LLENGUA ANGLESA B 3
100886 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ RÍTMICA I LA DANSA B 4
100889 PRÀCTIQUES II B 14
100988 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100712 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I T 6
100874 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II B 6
100876 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS B 6
100881 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
100887 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA B 6
100989 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ, ATZAR I PROBABILITAT B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100845 PRÀCTICUM II (GENERALISTA) B 15
CINQUÈ CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100892 PREVENCIÓ I ATENCIÓ BIOPSICOSOCIAL O 6
100893 ESCOLA PLURILINGÜE I PLURICULTURAL O 6
100894 CONSTRUCCIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS O 6
100895 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ O 6
100896 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL O 6
100897 LLENGUA I CULTURA ANGLESA PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100898 DIDÀCTICA I DISSENY CURRICULAR DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100899 APRENENTATGE INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ O 6
100970 LITERATURA INFANTIL EN ANGLÈS PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100971 CREATIVITAT DIGITAL EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100972 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA O 6
100973 FONAMENTS DE L'ESPORT I O 6
100974 FONAMENTS DE L'ESPORT II O 6
100975 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT O 6
100976 ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT ESCOLAR O 6
100977 LLENGUATGE MUSICAL O 6
100978 VEU, COR I ORQUESTRA ESCOLAR O 6
100979 CULTURA MUSICAL O 6
100980 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL I O 6
100981 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL II O 6
100990 EDUCACIÓ STEM PER UNA CIUTADANIA DIGITAL O 6
100991 DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A L'ESCOLA O 6
100992 INDAGACIÓ I ACTUALITAT CIENTÍFICA O 6
100993 MODELITZACIÓ EN L'ESCOLA O 6
100994 RESOLUCIÓ DE REPTES STEM O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100748 MÚSICA I CREATIVITAT O 6
100749 JOCS, VALORS I DIVERSITAT CULTURAL O 6
100765 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
100890 PRÀCTIQUES III B 24
100891 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100823 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
100846 PRÀCTICUM III (GENERALISTA) B 20
100848 PRÀCTICUM III (LLENGUA ESTRANGERA) B 12
100849 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ FÍSICA) B 12
100850 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ MUSICAL) B 12
100851 PRÀCTICUM III (MENCIONS) B 8
100868 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT) B 12