Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100756 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I T 6
100862 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT T 6
100864 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100866 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100709 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS I T 6
100877 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100878 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA B 6
100863 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100885 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100865 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS T 6
100867 FAMÍLIA I ESCOLA T 6
100757 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL II T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100873 TECNOLOGIES DIGITALS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100870 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT T 6
100879 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100986 ESPAI I FORMA B 6
100719 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I B 6
100701 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DE L'APRENENTATGE (0-6) T 6
100872 ACCIÓ TUTORIAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100883 ARTS VISUALS B 6
100707 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA I T 6
100871 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100724 PRÀCTIQUES ESCOLARS I B 6
100880 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA B 6
100875 GEOGRAFIA I HISTÒRIA B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100761 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA II B 6
100762 EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100708 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II T 6
100759 APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES B 6
100702 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6) T 6
100704 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA T 10
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100702 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6) T 6
100741 PRÀCTIQUES ESCOLARS II B 14
100763 PROJECTES ARTÍSTICS INTEGRATS B 3
100710 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS II T 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100889 PRÀCTIQUES II B 14
100882 PROJECTES INTEGRATS EN LLENGUA ANGLESA B 3
100988 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I B 6
100722 ARTS VISUALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100886 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ RÍTMICA I LA DANSA B 4
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100712 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I T 6
100989 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ, ATZAR I PROBABILITAT B 6
100876 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS B 6
100881 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
100874 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II B 6
100887 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100845 PRÀCTICUM II (GENERALISTA) B 15
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100837 SALUT I MALESTAR DOCENT O 6
100825 EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT II O 9
100828 CONTINGUTS PROPIS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I O 9
100826 DIDÀCTICA I DISSENY CURRICULAR DE LA LLENGUA ESTRANGERA O 9
100824 EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT I O 9
100831 EDUCACIÓ MUSICAL II O 9
100830 EDUCACIÓ MUSICAL I O 9
100829 CONTINGUTS PROPIS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II O 9
100869 LLENGUA ANGLESA I LA SEVA CULTURA O 9
100839 ESCOLA I TERRITORI: L'ESCOLA RURAL O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100748 MÚSICA I CREATIVITAT O 6
100749 JOCS, VALORS I DIVERSITAT CULTURAL O 6
100837 SALUT I MALESTAR DOCENT O 6
100839 ESCOLA I TERRITORI: L'ESCOLA RURAL O 6
100765 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100846 PRÀCTICUM III (GENERALISTA) B 20
100850 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ MUSICAL) B 12
100848 PRÀCTICUM III (LLENGUA ESTRANGERA) B 12
100851 PRÀCTICUM III (MENCIONS) B 8
100823 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
100868 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT) B 12
100849 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ FÍSICA) B 12