Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Fitxa de la titulació

Nom

Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Curs acadèmic

2023/2024

Crèdits ECTS

348

Preu crèdit ECTS

17,69€

Centre que l'imparteix

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2013/2014

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

35

Coordinació

Alexandra Vraciu fepts.coordgeiep@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
UdL Acompanya - Programa Nèstor
UdL Acompanya - Programa Nèstor
UdL Acompanya - Programa Nèstor
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

Els estudis de doble grau en Educació Infantil i Primària confereixen les competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l’aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l’educació infantil i primària (de zero a dotze anys). La doble titulació suposa un valor afegit a l’hora de contractar algun d’aquests professionals.

Amb un total de 348 crèdits ECTS, l’estructura de les matèries s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, pràctiques en contextos escolars i un percentatge de continguts optatius. Les pràctiques tenen un pes molt important en el doble grau (58 crèdits en total) i s’inicien a segon curs. L’estudiant del doble grau comença fent pràctiques en centres d’Educació Infantil (6 crèdits a segon i 14 crèdits a tercer curs) i continua amb les pràctiques als centres d’Educació Primària (14 crèdits a tercer i 24 crèdits a quart).

El doble grau d’Educació Infantil i Primària ofereix l’opció d’obtenir una menció. La menció implica realitzar un itinerari formatiu d’especialització amb un conjunt d’assignatures relacionades amb alguna de les següents àrees de coneixement:

  • Menció en educació Musical
  • Menció en educació Física
  • Menció en Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat
  • Menció en Anglès
  • Menció en STEM